Searching...

search

Monday, April 4, 2016

राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना


एल्बम : राम भजन, मैथिली, चैइता, पारंपरिक लोकगीत

राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम सुनी सब लोग आनंद भेल
राम जनम सुनी सब लोग आनंद भेल
राम जनम सुनी सब लोग आनंद भेल
राम जनम सुनी सब लोग आनंद भेल
देबïलोक फूल बरसाबै हो राम चैत महीना
देबïलोक फूल बरसाबै हो राम चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना


चैत महीनमा तिथि राम नौमी
चैत महीनमा तिथि राम नौमी
चैत महीनमा तिथि राम नौमी
चैत महीनमा तिथि राम नौमी
शुभ दिन राम के जनम हो रामा चैत महीना
शुभ दिन राम के जनम हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना


धन धन भाग रानी कौशिल्या के
धन धन भाग रानी कौशिल्या के
धन धन भाग रानी कौशिल्या के
धन धन भाग रानी कौशिल्या के
जाहि कोख राम जनम लेल हो राम चैत महीना
जाहि कोख राम जनम लेल हो राम चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना

राजा लुटाबे अन धन सोनमा
राजा लुटाबे अन धन सोनमा
राजा लुटाबे अन धन सोनमा
राजा लुटाबे अन धन सोनमा
रानी लुटाबे धेनू गैइया हो रामा चैत महीना
रानी लुटाबे धेनू गैइया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना

छोटी मोटी राम चंद्र खेलले अंगनमा
छोटी मोटी राम चंद्र खेलले अंगनमा
छोटी मोटी राम चंद्र खेलले अंगनमा
छोटी मोटी राम चंद्र खेलले अंगनमा
रूनु झूनु बाजे पैजनिया हो रामा चैत महीना
रूनु झूनु बाजे पैजनिया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना
राम जनम के बधैया हो रामा चैत महीना

0 comments:

Post a Comment

loading...

advertisement

 
Back to top!