Searching...

search

Thursday, June 25, 2015

घर से निकलै अम्मा हो गले हीरे के हार


गायिका : अनुराधा पौडवाल व साथी
विवाह गीत, बज्जिका, प्रसंग : चुमावन

 घर से निकलै अम्मा हो गले हीरे के हार
घर से निकलै अम्मा हो गले हीरे के हार
घर से निकलै अम्मा हो गले हीरे के हार
घर से निकलै अम्मा हो गले हीरे के हार
धीरे से अम्मा चुमैह हो बबुनी सुकुमार
धीरे से अम्मा चुमैह हो बबुनी सुकुमार

धनवा के बनिहन चाची हो, गले सोने के हार
धनवा के बनिहन चाची हो, गले सोने के हार
धनवा के बनिहन चाची हो, गले सोने के हार
धनवा के बनिहन चाची हो, गले सोने के हार
धीरे से चाची चुमैह हो गुडिय़ा सुकुमार
धीरे से चाची चुमैह हो गुडिय़ा सुकुमार

फुआ लेले अक्षत के डलिया हो गले मोती के हार
फुआ लेले अक्षत के डलिया हो गले मोती के हार
फुआ लेले अक्षत के डलिया हो गले मोती के हार
फुआ लेले अक्षत के डलिया हो गले मोती के हार
धीरे से फुआ चुमैह हो मोर धिया सुकुमार
धीरे से फुआ चुमैह हो मोर धिया सुकुमार

ठुमुक ठुमुक चाल चले भौजी हो आंखी कजरा के धार
ठुमुक ठुमुक चाल चले भौजी हो आंखी कजरा के धार
ठुमुक ठुमुक चाल चले भौजी हो आंखी कजरा के धार
ठुमुक ठुमुक चाल चले भौजी हो आंखी कजरा के धार
धीरे से भौजी चुमैह हो तोर जोबना पहार
धीरे से भौजी चुमैह हो तोर जोबना पहार

चपक झुकल अइले दादी हो कैलक पोती के प्यार
चपक झुकल अइले दादी हो कैलक पोती के प्यार
चपक झुकल अइले दादी हो कैलक पोती के प्यार
चपक झुकल अइले दादी हो कैलक पोती के प्यार
चुम चुम चुमैह दादी हो लाडो सुकुमार
चुम चुम चुमैह दादी हो लाडो सुकुमार

धीरे से अम्मा चुमैह हो बबुनी सुकुमार
धीरे से अम्मा चुमैह हो बबुनी सुकुमार
धीरे से चाची चुमैह हो गुडिय़ा सुकुमार
धीरे से चाची चुमैह हो गुडिय़ा सुकुमार
धीरे से फुआ चुमैह हो मोर धिया सुकुमार
धीरे से फुआ चुमैह हो मोर धिया सुकुमार
धीरे से भौजी चुमैह हो तोर जोबना पहार
धीरे से भौजी चुमैह हो तोर जोबना पहार

0 comments:

Post a Comment

loading...

advertisement

 
Back to top!