Searching...

search

Monday, June 29, 2015

बाबा जुअबा खेलन कै कहारे गेल्हो ना


गायक : सुनील छैला बिहारी व अनुराधा पौडवाल
विवाह गीत, बज्जिका


बाबा जुअबा खेलन कै कहारे गेल्हो ना
बाबा जुअबा खेलन कै कहारे गेल्हो ना
बाबा जुअबे में कथि कै हारि गेल्हो ना
बाबा जुअबे में कथि कै हारि गेल्हो ना
बेटी जुअबा खेलन भागलपुर गेलियो ना
बेटी जुअबा खेलन भागलपुर गेलियो ना
गे बेटी जुअबे में तोरे हम हारि एलियो ना
गे बेटी जुअबे में तोरे हम हारि एलियो ना

बाबा बेटा पुतोहिया कै हारि दितहो ना
बाबा बेटा पुतोहिया कै हारि दितहो ना
बाबा आपन लक्ष्मी बेटी कै राखि लितहो ना
बाबा आपन लक्ष्मी बेटी कै राखि लितहो ना
बेटी बेटवा पुतोहिया पर माया होई छै ना
बेटी बेटवा पुतोहिया पर माया होई छै ना
गे बेटी लक्ष्मीनी बेटी पराया होई छै ना
गे बेटी लक्ष्मीनी बेटी पराया होई छै ना

भैया जुअबा खेलन कै कहारे गेल्हो ना
भैया जुअबा खेलन कै कहारे गेल्हो ना
भैया जुअबे में कथि कै हारि गेल्हो ना
भैया जुअबे में कथि कै हारि गेल्हो ना
बहिना जुअबा खेलन भागलपुर गेलियो ना
बहिना जुअबा खेलन भागलपुर गेलियो ना
गे बहिना जुअबे में तोरे हम हारि एलियो ना
गे बहिना जुअबे में तोरे हम हारि एलियो ना

भैया गइया भैंसिया कै हारि दितहो ना
भैया गइया भैंसिया कै हारि दितहो ना
भैया आपन दुलरी बहिनिया कै राखि लितिहो ना
भैया आपन दुलरी बहिनिया कै राखि लितिहो ना
बहिना गइया भैंसिया पर माया होई छै ना
बहिना गइया भैंसिया पर माया होई छै ना
गे आपन दुलरी बहिनया पराया होई छै ना
गे आपन दुलरी बहिनया पराया होई छै ना
गे आपन दुलरी बहिनया पराया होई छै ना
गे आपन दुलरी बहिनया पराया होई छै ना
गे आपन दुलरी बहिनया पराया होई छै ना

0 comments:

Post a Comment

loading...

advertisement

 
Back to top!